Taisyklės

Leidėjas:

Leidinius prenumeratoriui pristato laiku ir sukomplektuotus;

Priima ir nagrinėja ir saugo visas prenumeratorių pretenzijas;

Nedelsiant sprendžia su prenumeratos pristatymu susijusias problemas, jei jos susidarė dėl Leidėjo kaltės. Jei leidinys negali būti pristatytas dėl kitų priežąsčių, kurios nuo Leidėjo nepriklauso, jas sprendžia prenumeratorius;

Kompensuoja leidinių trūkumą arba pratęsia prenumeratos terminą, jei Užsakovas negavo leidinių, nors teisingai įvykdė savo įsipareigojimus;

Nustato prenumeratos kainas. Apie pasikeitimus, susijusius su kainomis, prenumeratos sąlygomis, Leidėjas Užsakovą informuoja ne vėliau laip likus 14 dienų iki jų įsigaliojimo.

Užsakovas (prenumeratorius):

Pateikia visą informaciją, reikalingą kokybiškam prenumeratos įsipareigojimų vykdymui. Jei Užsakovas pateikia neteisingą/nepilną informaciją, Leidėjas neprisiima atsakomybės už kokybišką užsakymo vykdymą;

Užtikrina, kad turi patikimą, lengvai prieinamą, leidinių saugumą užtikrinančią ir juos talpinančią pašto dėžutę. Ant pašto dėžutės turi būti nurodytas buto numeris, adresas arba pavardė. Jeigu adresato gaunamų laiškų dėžutė yra netvarkinga ar negarantuoja saugaus leidinių saugojimo laiškininkas turi teisę nenešti ir nepalikti prenumeruojamų leidinių. Prenumerata bus pristatoma kai Prenumeratorius susitvarkys gaunamų laiškų dėžutę. Už nepristatytus leidinius atsako Prenumeratorius.

Apmoka užsakymą numatytu laiku. Užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus apmokėjimą;

Turi galimybę keisti prenumeratos pristatymo adresą. Peradresavimas atliekamas esant ne trumpesniam nei 10 darbo dienų iki naujo leidinio numerio išspausdinimo, laikotarpiui.

Prenumeratos anuliavimas

Jei Leidėjas pažeidžia ar nevykdo prisiimtų įsipareigojimų, užsakovas gali anuliuoti prenumeratos užsakymą Leidėjo prenumeratos skyriui siųsdamas raštišką pareiškimą, kuriame būtų nurodyta prenumeratos anuliavimo priežastis. Anuliuojant užsakymą Prenumeratorius iš leidybinės grupės gali reikalauti piniginės kompensacijos. Kompensacija skaičiuojama nuo prenumeratos anuliavimo dienos iki apmokėtos prenumeratos pabaigos. Pareiškime prenumeratorius privalo nurodyti banko sąskaitos, į kurią bus pervedami pinigai, numerį. Grynaisiais pinigais nekompensuojama. Prenumerata neanuliuojama ir neatlyginama, jei buvo užsakyta akcijos metu su papildomomis dovanomis.

Prenumeratos pratęsimas

Baigiantis ar pasibaigus prenumeratos laikotarpiui, leidėjas turi teisę, bet ne pareigą, Užsakovui nurodytais mobiliu telefonu, elektroniniu paštu ar pristatymo adresu pateikti pasiūlymą pratęsti paslaugos – prenumeratos – užsakymą.

Skundų nagrinėjimo tvarka

Jeigu negavote užsakyto leidinio, turite pastabų pristatymo kokybei arba gavote brokuotą leidinį, prašome apie tai pranešti Leidėjo prenumeratos skyriui telefonu +370 610 11389 arba el. paštu prenumerata@gmzurnalai.lt. Nurodykite, kokį leidinį prenumeruojate, kokiu adresu, tel. numerį ir el. pašto adresą.

Už pavėluotai pareikštas pretenzijas (žurnalams po trijų mėnesių nuo jų išleidimo datos) Leidėjas neatsako.

Papildoma informacija

Visos prenumeratos nuolaidos skaičiuojamos nuo standartinės žurnalo kainos prekybos vietose. Reklaminių bukletų ir mėginukų komplektacijos prie žurnalo gali skirtis prekybos vietose ir prenumeruojamuose žurnaluose.